Dịch vụ tên miền

  • DỊCH VỤ TÊN MIỀN CAMERA

    DỊCH VỤ TÊN MIỀN CAMERA

    Tên miền (Domain) là tên gọi dễ nhớ hay là định danh cho một website, máy tính, máy chủ lưu trữ hoặc mạng lưới trên internet. Domain cũng giống như chứng minh nhân dân nó là đại diện duy nhất. Các máy tính, máy chủ trên toàn cầu kết nối với nhau thông qua mạng internet và sử dụng giao thức TCP/IP