Quy định sử dụng

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website của camera24h.net.vn, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. 24h CCTV có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Công ty, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà 24h CCTV đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

Chúng tôi tuyệt đối không đăng tải các thông tin liên quan đến nội dung sau:

Tuyệt đối nghiêm cấm các nội dung sau:

 • Nội dung dành cho người lớn
 • Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 • Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
 • Nội dung có liên quan đến rượu
 • Nội dung có liên quan đến thuốc lá
 • Nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe
 • Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
 • Các trang cung cấp chương trình thanh toán
 • Nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
 • Nội dung bạo lực
 • Nội dung có liên quan đến vũ khí
 • Nội dung kích thích hành vi không trung thực
 • Nội dung bất hợp pháp

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của 24h CCTV về bảo mật thông tin người sử dụng website tại Chính sách về bảo mật thông tin.

4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. 24h CCTV không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.

24h CCTV từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của 24h CCTV và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Công ty và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của 24h CCTV.

6. Điều chỉnh và sửa đổi

24h CCTV bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.